...

  นำทาง

  วิชาภาคเรียนปัจจุบัน

กฎหมายว่าด้วยครอบครัว
ปีที่ 1 เทอม 2
รหัสวิชา : 3401106

เรียน : ทุกวันจันทร์

กลางภาค : 4 มี.ค. 2567

ปลายภาค : 29 เม.ย. 2567

  Updated
กฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์
ปีที่ 1 เทอม 2
รหัสวิชา : 3401212

เรียน : ทุกอังคาร

กลางภาค : 5 มี.ค. 2567

ปลายภาค : 1 พ.ค. 2567

  Updated
หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
ปีที่ 1 เทอม 2
รหัสวิชา : 3404125

เรียน : ทุกวันพุธ

กลางภาค : 9 มี.ค. 2567

ปลายภาค : 3 พ.ค. 2567

  Updated
ประวัติศาสตร์กฎหมาย
ปีที่ 1 เทอม 2
รหัสวิชา : 3404123

เรียน : ทุกวันพฤหัส

กลางภาค : 7 มี.ค. 2567

ปลายภาค : 8 พ.ค. 2567

  Updated
ผลแห่งหนี้
ปีที่ 1 เทอม 2
รหัสวิชา : 3401202

เรียน : ทุกวันศุกร์

กลางภาค : 6 มี.ค. 2567

ปลายภาค : 10 พ.ค. 2567

  Updated
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
ปีที่ 1 เทอม 2
รหัสวิชา : 3401214

เรียน : ทุกวันเสาร์

กลางภาค : 10 มี.ค. 2567

ปลายภาค : 2 พ.ค. 2567

  Updated
จริยธรรมและปรัชญาพื้นฐาน
ปีที่ 1 เทอม 2
รหัสวิชา : 3404129

เรียน : ทุกวันเสาร์

กลางภาค : 6 มี.ค. 2567

ปลายภาค : 9 พ.ค. 2567

  Updated

  ปรับพื้นฐานก่อนเรียน

  วิชาเรียนปีการศึกษาที่ 1

  วิชาเรียนปีการศึกษาที่ 2

  วิชาเรียนปีการศึกษาที่ 3